Сега е лесно! Купувајте на кредитСе што е потребно да ни испратите на E-mail: info@in-next.com


-За клиенти кои земаат плата во Стопанска Банка:

Потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци.
Фотокопија од лична карта или пасош.


-За останатите:

Чек од пензија / потврда за редовно вработување, заверена  и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена),
а за лица вработени во приватна фирма  и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 2 месеци.
Фотокопија од последна платена сметка за комуналии на пр. струја, телефон, вода или парно
(не се однесува на клиенти со плата/пензија во СБ).
Фотокопија од лична карта или пасош.


ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ 

 

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи од соодветно продажно место

 

Износ  

 • Од 12.000 до 300.000 МКД

 

Валута 

 • Денарски кредит

 

Каматна стапка 

     (Годишна)

 • 12,00%

 

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

 

Рок на отплата 

 

 • Од 6 до 48 месеци (4 години) -  За кредити до   30.000 МКД
 • Од 6 до 72 месеци (6 години) -  За кредити над 30.000 МКД

 

 

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

 

 Месечна отплата 

Еднакви месечни ануитети (минимален износ на месечен ануитет 599 МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог или
 • преку е-банкинг системот на СБ
 • телефонско банкарство на СБ
 • преку банкоматите на СБ

Без трошоци за предвремена отплата

 

Трошоци

Административни трошоци од 1.000 МКД, еднократно при одобрување на кредитот          

 

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, Државјани на Р.М. 
 • Минимален нето приход од 97.200 МКД годишно или 8.100МКД месечно за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Максимален месечен ануитет:

 - 55% во однос на месечни примања за клиенти со плата во СБ

 - 40% во однос на месечни примања за останати клиенти

 • Возраст на клиентот од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата
 • Kо-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),
 • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесно семејство, но да ги задоволуваат следните услови:
     1. Ко-кредитобарателот да е клиент со плата во СБ (најмалку 1 месец), или
     2. Ко-кредитобарател да е клиент на со постоен кредитен производ во СБ, со добра кредитна историја
 • За прифатените ко-кредитобаратели (без оглед на тоа дали се членови на потесното семејство или не), 100% од нивните примања и задолжувања влегуваат во пресметките на DTI.

 
За повеќе инфо обратете се на E-mail: info@in-next.com
тел.034211131
NEXT COMPUTERS